Voorwaarden


Voorwaarden F-views

ALGEMENE VOORWAARDEN F-ACTION B.V. HANDELEND ONDER DE NAAM F-VIEWS GEVESTIGD TE HILLEGOM, ZOALS GEDEPONEERD BIJ DE K.V.K. TE LEIDEN, INSCRIJFNUMMER: 28109788

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Licentiegever: F-Action BV
Licentienemer: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW
Exploitatie / publicatie: de (overeengekomen) wijze van gebruik van het werk van botanische fotografie.
Werken van botanische fotografie: fotografische werken zoals bedoeld in de Aw 1912, dan wel andere werken in de zin van de Aw 1912, welke met de bedoelde fotografische werken op een lijn kunnen worden gesteld.
Beelddrager: de stoffelijke drager waarop een fotografisch werk (al dan niet met het oog herkenbaar) is vast gelegd, zoals een dia, negatief, afdruk, scan, duplicaat, Polaroid, DVD- of CD-Rom.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen licentiegever en licentienemer. Ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken. Algemene Voorwaarden die door de licentienemer worden gehanteerd, worden door de licentiegever uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Licentiegever exploiteert een website (beeldbank) met werken van Botanische fotografie. De inhoud van deze website, inclusief; woordmerken, beeldmerken, foto’s, bewegende beelden, geluid en software is eigendom van de licentiegever of diens licentiegevers en is beschermd door Nederlands auteursrecht, internationale verdragen en andere van toepassing zijnde wetgeving. Het is niet toegestaan zonder toestemming van de licentiegever de inhoud van de website te kopiëren of te gebruiken. In geval van publicatie van deze inhoud dient rekening te worden gehouden met de rechten van de fotograaf, de modellen en andere rechthebbende, inclusief de rechten van de kwekers.

Op aanvraag van licentienemer zendt de licentiegever licentienemer beelddragers van de gewenste werken. Indien schriftelijk niet anders overeengekomen, zal licentienemer de ter beschikking gestelde werken van botanische fotografie uitsluitend gebruiken voor het vooraf schriftelijk overeengekomen gebruik. Indien schriftelijk niet anders overeengekomen, is de licentie tot gebruik éénmalig; niet exclusief en niet overdraagbaar voor licentienemer.

Elk gebruik van een werk van botanische fotografie dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de licentiegever. Bij inbreuk komt de licentiegever, overigens zonder enig recht(waaronder het recht op schadevergoeding) te verliezen, een vergoeding toe van tenminste driemaal de bij de licentiegever gebruikelijke vergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, met een minimum van € 5000,00.

Vooraf zal schriftelijk worden overeengekomen of de naam van de licentiegever bij een gebruikte foto al dan niet dient te worden vermeld. Indien schriftelijk wordt overeengekomen dat dit wel dient te gebeuren, dan dient de naam van de licentiegever duidelijk bij een gebruikt werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar de beelddrager in de publicatie te worden opgenomen. Bij het niet nakomen van deze voorwaarde, ondanks uitdrukkelijke afspraak, komt de licentiegever een extra vergoeding toe, overigens zonder enig recht (waaronder het recht op schade vergoeding) te verliezen, van tenminste 100 procent van het bedrag verschuldigd aan publicatierechten.

Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De Licentiegever heeft het recht om tot twee dagen na ontvangst van de aanvaarding van zijn aanbod dit aanbod te herroepen. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs.

Indien geen vergoeding is overeengekomen, is de bij de licentiegever gebruikelijke vergoeding van toepassing.

Alle leveringstijden zijn slechts indicatieve termijnen en zijn nimmer fatale termijnen. Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt die in redelijkheid door de licentiegever vastgesteld.

Op verzoek of anderszins ter beschikking gestelde beelddragers blijven eigendom van de licentiegever. De licentienemer heeft geen enkel recht op overdracht van de originele beelddragers of duplicaten daarvan. Het eigendom van de beelddragers blijft in ieder geval berusten bij de licentiegever. Elk gebruik dat niet overeengekomen is, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de licentiegever.

Elke levering, ook een levering van een onderdeel van een samengestelde opdracht, kan afzonderlijk worden gefactureerd indien een onderdeel van een samengestelde opdracht afzonderlijk van waarde is.

Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn is de licentienemer in verzuim en is zij de wettelijke rente verschuldigd, verhoogd met 2 procent. Is de licentienemer in verzuim of schiet zij op een andere wijze in het nakomen van een of meer van haar verplichtingen tekort, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten recht voor haar rekening. Tot het moment van betaling van het volledige factuurbedrag worden er geen enkele rechten verleend aan de licentienemer.

De licentienemer verricht de aan de licentiegever verschuldigde betalingen zonder korting of beroep op compensatie behoudens verrekening met verrekenbare voorschotten, die zij aan de licentiegever heeft verstrekt.

De licentiegever is niet aansprakelijk voor schade welke voor licentienemer is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de licentiegever of door hem ingeschakelde personen. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag voor de betreffende exploitatie/publicatie.

Zowel de licentiegever als de licentienemer heeft het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij.

Wij behouden ons het recht voor om zonder voorafgaande aankondiging onze algemene voorwaarden, prijzen en informatie te wijzigen.

Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht. De Nederlandse rechter is bevoegd, ongeacht de plaats waar kenmerkende prestaties ter uitvoering van de overeenkomst zijn verricht.