Licentie

LICENTIEOVEREENKOMST EN VOORWAARDEN FOTOGRAFISCHE WERKEN F-ACTION BV

 

 

Artikel 1. 

Definities In deze overeenkomst wordt verstaan onder: Aw: Auteurswet 1912 Fotografische werken: alle werken zoals bedoeld in artikel 10 Aw, met name, maar niet uitsluitend zoals bedoeld in lid 1 sub 9 van dat artikel. Beelddrager: de drager waarop fotografische werken, al dan niet met het oog herkenbaar, zijn vastgelegd of opgeslagen, zoals een dia, negatief, afdruk, duplicaat, CD-Rom, DVD, USB stick, harde schijf of andere drager waarop een fotografisch werk zich kan bevinden. Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaarmaken van een fotografisch werk, in de zin van de Auteursrwet. 

 

Artikel 2. 

Toepassing Deze overeenkomst is van toepassing op alle huidige en toekomstige rechtsbetrekkingen met betrekking tot het gebruik van fotografische werken, tussen F-action en licentienemer, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk anders overeenkomen.

 

Artikel 3.

Licentie F-action biedt vijf verschillende licenties aan voor het gebruik van fotografische werken. De licentie kan per fotografisch werk verschillen. Partijen komen per werk separaat overeen welke licentie van toepassing is op welk werk. Elke licentie houdt tenminste de volgende licentievoorwaarden in: Licenties zijn nimmer overdraagbaar of sub-licentieerbaar. Fotografische werken mogen nimmer ter beschikking worden gesteld aan derden. Tenzij anders overeengekomen verleent

 F-Action een niet-exclusieve licentie.Licentienemer mag een enkele maal het fotografisch werk ter beschikking stellen aan vakbladen, tijdschriften, nieuwsbladen en journalisten, voor eenmalig gebruik, mits het werk openbaar wordt gemaakt met daarbij de vermelding ‘copyright F-Action B.V.’ en licentienemer van dit gebruik of deze verstrekking melding maakt aan F-action. 

Licentienemer moet zo goed mogelijk voorkomen dat de fotografische werken van de website van licentienemer embed kunnen worden op een website of anderszins van een derde. Fotografische werken mogen worden aangepast in verhouding en formaat. Fotografische werken die in kleur geleverd worden, mogen door licentienemer naar zwart-wit worden omgezet. Verdere bewerkingen van het fotografisch werk worden tussen partijen schriftelijk overeengekomen. F-action kent verder de volgende vijf licenties: 

 

HOO – F-Action levert digitaal, een fotografisch werk met een resolutie van 300DPI in TIFF formaat. Licentienemer betaalt een nader overeen te komen vergoeding voor het gebruik van het fotografisch werk, voor onbepaalde tijd. Het fotografisch werk mag onbeperkt gebruikt worden, waarbij tevens bewerkingen van het werk zijn toegestaan. Openbaarmakingen dienen te geschieden door of namens licentienemer en niet door derden, tenzij F-action daarvoor toestemming heeft verleend. Naamsvermelding is niet verplicht. Overige bepalingen uit artikel 25 Aw blijven in stand. 

 

HBO – F-Action levert digitaal, een fotografisch werk met een resolutie van 300DPI in TIFF formaat. Licentienemer betaalt een nader overeen te komen vergoeding voor het gebruik van het fotografisch werk, voor een nader overeen te komen periode. Na genoemde periode mag het werk niet meer online gebruikt worden en mogen er geen herdrukken plaats vinden van publicaties waarin het werk is gebruikt. Het fotografisch werk mag binnen deze periode onbeperkt gebruikt worden, waarbij tevens bewerkingen van het werk zijn toegestaan. Openbaarmakingen dienen te geschieden door of namens licentienemer en niet door derden, tenzij F-action daarvoor toestemming heeft verleend. Naamsvermelding is niet verplicht. Overige bepalingen uit artikel 25 Aw blijven in stand.

 

LOO – F-action levert digitaal een fotografisch werk met een resolutie van 72dpi in JPG formaat Licentienemer betaalt een nader overeen te komen vergoeding voor het gebruik van het fotografisch werk, voor onbepaalde tijd. Het fotografisch werk mag onbeperkt gebruikt worden, waarbij tevens bewerkingen van het werk zijn toegestaan. Openbaarmakingen dienen te geschieden door of namens licentienemer en niet door derden, tenzij F-action daarvoor toestemming heeft verleend. Naamsvermelding is niet verplicht. Overige bepalingen uit artikel 25 Aw blijven in stand.

 

LBO – F-Action levert digitaal, een fotografisch werk met een resolutie van 72DPI in JPG formaat. Licentienemer betaalt een nader overeen te komen vergoeding voor het gebruik van het fotografisch werk, voor een nader overeen te komen periode. Na genoemde periode mag het werk niet meer online gebruikt worden en mogen er geen herdrukken plaats vinden van publicaties waarin het werk is gebruikt. Het fotografisch werk mag binnen deze periode onbeperkt gebruikt worden, waarbij tevens bewerkingen van het werk zijn toegestaan. Openbaarmakingen dienen te geschieden door of namens licentienemer en niet door derden, tenzij F-action daarvoor toestemming heeft verleend. Naamsvermelding is niet verplicht. Overige bepalingen uit artikel 25 Aw blijven in stand. 

 

HE – F-Action levert een afbeelding, in een daarvoor geschikt formaat, voor eenmalig gebruik ter promotie van het op het fotografisch werk afgebeelde artikel, te publiceren in vakbladen, tijdschriften, nieuwsbladen of anderszins door journalisten, mits onder vermelding van ‘copyright F-Action B.V.’. Het fotografisch werk mag uitdrukkelijk niet zonder voorafgaande toestemming voor andere publicaties of openbaarmakingen gebruikt worden, dan partijen vooraf uitdrukkelijk zijn overeengekomen. Het fotografisch werk mag slechts in zodanige mate worden aangepast voor zover noodzakelijk voor de publicatie. Overige bewerkingen of verveelvoudigingen van het werk dienen in overleg met F-action te geschieden. 

 

Artikel 4. 

Levering Levering van fotografische werken geschiedt digitaal, tenzij anders overeengekomen. Levering van de fotografische werken geschiedt om een tussen partijen overeengekomen plaats en tijd. Indien er geen plaats en tijd is overeengekomen, wordt het fotografisch werk binnen redelijke termijn geleverd. Indien is overeengekomen dat het fotografisch werk op een beelddrager wordt geleverd, komen partijen een leveringstermijn enleveringswijze overeen. Indien dit niet wordt overeengekomen, zal de beelddrager met het fotografische werk, naar redelijkheid en naarinzicht van F-action worden geleverd. 

 

Artikel 5. 

Vergoeding en Betaling Tenzij anders overeengekomen, komen partijen een eenmalige vergoeding voor de overeengekomen licentie overeen. Tenzij anders overeengekomen zijn, indien de fotografische werken op een beelddrager worden geleverd, de beelddrager bij de licentievergoeding inbegrepen. Het eigendom van de beelddrager gaat over op licentienemer. Indien partijen een periodieke, omzetafhankelijke vergoeding overeenkomen, zal licentienemer maandelijks binnen 15 dagen na het einde van de maand, opgaaf doen van de gebruikte werken en van de gemaakte omzet. F-action zal aan licentienemer een (elektronische) factuur doen toekomen. Betalingstermijn bedraagt 30 dagen na factuurdatum. 

Licentienemer is gehouden de factuur op juistheid te controleren en binnen 10 dagen na ontvangst schriftelijk en met reden omkleed, eventuele onjuistheden melden, althans de factuur afwijzen.Dit heeft geen gevolgen voor de betalingstermijn. Indien tijdige betaling uitblijft, is F-Action gerechtigd een rente van 2% per maand te vorderen en incassokosten in rekening te brengen van 15% over het factuurbedrag, met een minimum van €40,-

 

Artikel 6. 

Klachten Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 10 werkdagen na levering van het fotografisch werk schriftelijk aan F-action te worden medegedeeld. F-action heeft het recht binnen redelijk termijn een fout te herstellen en alsnog na te komen, tenzij dit blijvend onmogelijk is.

 

Artikel 7. 

Auteursrecht F-Action is auteursrechthebbende van de fotografische werken. F-Action vrijwaart licentienemer van elke aanspraak van derden met betrekking tot het auteursrecht op het fotografische werk. Elk gebruik van een fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van

 F-Action. Bij een inbreuk op het auteursrecht komt

 F-Action een schadevergoeding toe van ten minste twee maal de gebruikelijke of overeengekomen licentievergoeding voor dat gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade of gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten. 

 

Artikel 8. 

Aansprakelijkheid F-action is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij licentienemer, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van F-action of diens vertegenwoordigers. F-action is gerechtigd de schade van licentienemer, voor zover mogelijk, te herstellen. Aansprakelijkheid overstijgt nimmer de hoogte van het factuurbedrag.

 

Artikel 9. 

Faillissement en surseance Partijen hebben het recht deze overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval 

van faillissement of surseance van betaling van de andere partij, althans wanneer faillissement of surseance van betaling is aangevraagd. De beëindiging van de overeenkomst in verband met een faillissement van 

F-action laat de licentie waarvoor een eenmalige vergoeding is voldaan onverlet. Licenties op basis van maandelijkse omzet, zoals bedoeld in artikel 5 lid 3 van deze overeenkomst, komt de licentie bij faillissement te vervallen. 

In het geval van faillissement van licentienemer, komt elke licentie te vervallen. 

 

Artikel 10. 

Overige Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.Indien bepalingen uit deze overeenkomst nietig of vernietigbaar blijken te zijn, blijven de overige bepalingen van deze overeenkomst in stand. Partijen zullen gezamenlijk een passende vervangende bepaling overeenkomen. Geschillen voortvloeiende uit deze overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Haarlem.